en

موارد شمول و عدم شمول

مواردی كه تحت پوشش گارانتی قرار نمی گيرند

1- سرويس های عمومي
شامل؛ بازديدها، نظافت و پوليش خودرو ، تنظيمات ، روانكاري و روغنكاري، تعويض روغن و فيلترها ، افزودن يا تعويض ضديخ ، مگر در مواقعي كه اين موارد به واسطه ساير تعميرات ، تحت پوشش گارانتي انجام گردند.

2- هرگونه فرسودگي يا خرابی
كه جزو ذات قطعه بوده و در شرايط استفاده طبيعي رخ دهد شامل تغيير رنگ، تغيير شكل، خوردگي، ترك خوردن و پاره شدن .

3- تعويض قطعات مصرفی
شامل؛ روغنها (نظير روغن موتور ، روغن گيربكس ، روغن هيدروليك فرمان ، روغن ديفرانسيل، روغن ترمز و روغن گيربكس كمك براي خودروهاي4WD ، مايعات (نظير مايع ضد يخ و ضد جوش ، مايع شيشه شوي و آب باتري ) ، فيلترها ( نظير فيلتر روغن موتور ، فيلتر يا صافي بنزين ، فيلتر هواي موتور ، فيلتر تهويه مطبوع ، فيلتر هواي باك در صورت تجهيز و فيلتر روغن گيربكس ) در شرايط طبيعي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات، تحت پوشش گارانتي انجام گردد.
*در صورتيكه ايراد قطعات مصرفي ناشي از نقص فني و يا كيفيت محصول باشد به مدت 60 روز از تاريخ تحويل / شروع گارانتي و يا 3000 كيلومتر (هر كدام زودتر فرابرسد) تحت پوشش گارانتي قرار ميگيرند.

4- هرگونه خرابي يا عيبی
كه در نتيجه سهل انگاري در انجام سرويسهاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچههاي راهنما و توصيه شركت سازنده و شركت اطلس خودرو) بوجود آمده باشد منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود.

5- استفاده نادرست
به طور عمدي يا غيرعمدي ، سرقت يا آتش سوزي ، آسيب يا زنگ زدگي هاي ناشي از عواملي مانند : تصادفات ، بي توجهي در استفاده يا كاربري ، تعميرات يا تنظيمات نادرستي كه توسط افراد غير متخصص و در تعميرگاه هايي غير از شبكه عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو صورت پذيرفته باشد.

6- هرگونه تغيير
تعويض و يا تعميرات ناصحيح ، دستكاري و نصب نامناسب قطعات منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود.

7- استفاده از قطعات غيراصلي شركت كيا موتورز.

8- خرابی ها و ضايعات
كه ناشي از استفاده قطعاتي غير از قطعات اصلي شركت يا روغنها و مواد مصرفي به غير از روغنها و مواد مصرفي مشخص شده در خارج از عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو صورت گرفته است.

9- استفاده از قطعات براي كاري كه براي آن منظور طراحي نشده باشند.

10- نصب هرگونه وسيله، قطعه يا متعلقات اضافي
كه توسط شركت كياموتورز توليد و يا فابريك از طريق شبكه عامليت مجاز شركت بر روي خودرو نصب نشده است منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود.

11- هر مورد جزئي كه عامل آن عيب در كيفيت و عملكرد خودرو يا قطعات آن نباشد
همانند صدا و لرزشهاي بسيار جزئي يا مواردي كه از مشخصات ذاتي خودرو ميباشد.

12- باتري دشارژ شده
ناشي از قصور و اهمال در نگهداري مناسب و عدم انجام سرويسهاي منظم دوره اي شامل گارانتي نمي باشد.

13- آسيب يا زنگ زدگي سطوح
در اثر عوامل محيطي نظير باران اسيدي، بارش مواد معلق (شيميايي ، صمغ درختان) ، سقوط اشياء ، نزولات آسماني ،فضولات پرندگان، ضربات سنگ، نمك جاده، تگرگ، طوفان، رعد و برق، سيل يا ديگر بلاياي طبيعي.

14- عوامل محدوديت جاده اي
(شن، سنگ ريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جادهاي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي شيشه شود.

15- خسارات جزئي يا كلي
از قبيل هزينه هاي سوخت ، تلفن ،باربري، خسارتهاي جاني يا مالي، خسارتي كه در نتيجه استفاده نكردن طولاني مدت از خودرو باشد.

16- انجام هرگونه عمليات تعميراتی
يا سرويس هاي دوره اي خارج از عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود.

17- هرگونه آسيب ديدگي كه در اثر حمل و نقل به وجود آمده باشد.

18- آسيب و ايجاد نقص در خودرو يا قطعات آن
ناشي از استفاده غير متعارف ، اعمال بار اضافي، تصادف و سانحه ، دزدي، سيل و آتش سوزي، كمبود سوخت، مايعات و روانسازها بوجود آمده باشد.

موارد لغو و محدوديت گارانتی

1- هر خودرويي كه كيلومتر شمار آن دستكاري شده و يا نصب قطعاتي بر روي خودرو كه منجر به تغيير كيلومتر شمار و يا مشكل شدن تشخيص كيلومتر طي شده گردند گارانتي آن خودرو باطل خواهد شد.
2- عدم انجام بموقع سرويس اوليه (كيلومتر بين 500 تا 1000 كيلومتر يا حداكثر 6 ماه از تاريخ شروع گار انتي) و سرويسهاي دوره اي طبق دفترچه راهنماي مشتري و سرويسهاي سفارش شده شركت اطلس خودرو در شبكه عاملين مجاز موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات و مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با سرويسهاي مذكور هستند خواهد شد.
3- انجام تعمير و نگهداري نامناسب يا استفاده از سوخت ، سيالات ، روغن يا روانكارها به جز آنهاييكه در دفترچه راهنماي مالك و توسط شركت اطلس خودرو توصيه شده است موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات و مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با آيتمهاي ذكر شده هستند خواهد شد.
• به منظور استفاده از موارد گارانتي ، مالك خودرو همواره بايد موارد ذيل را مد نظر قرار دهد :
1. از صحت آيتمهاي درج شده در فرم پذيرش در عامليت مجاز اطمينان حاصل نمايد.
2.كليه نمايندگي هاي مجاز ملزم به ارائه صورتحساب به مصرف كننده بوده و همچنين مي بايست خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سه هزار كيلومتر هركدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار كيلومتر هركدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند.
3. خدمات سرويس اوليه خودروها در عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو “حداكثر تا شش ماه” پس از شروع گارانتي مطابق با تاريخ درج شده بر روي كارت گارانتي حدفاصل 500 تا 1000 كيلومتر قابل انجام مي باشد.
جهت تضمين عملكرد خودرو، مراجعه براي دريافت سرويسهاي فوق طبق كيلومترهاي اعلام شده و زمان تعيين شده الزامي مي باشد. خدمات قابل ارائه در اين سرويسها م طابق با جداول مندرج در دفترچه گارانتي صورت مي پذيرد.