en

ايمنی

بدنه خودرو معمولا از قالب روي  سطح آغاز مي شود . 30  درصد از كل وزن خودرو را شامل شده و نقش اساسي در ايمني تصادف خودرو و همچنين ظاهر خودرو دارد . بدنه خودرو از فولاد فوق مقاوم كه با روش پرس گرم درست شده است ، تشكيل شده و باعث سبكتر شدن و افزايش صلبيت خودرو مي گردد . نتيجه : راندمان بهتر سوخت و ايمني در تصادفات .